รูปแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
   1.หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ
   2.หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงฟุตบอล
   3.หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงกลม